Actualitat

DOMICILI FAMILIAR . Límits i extinció

DOMICILI FAMILIAR. LÍMITS I EXTINCIO Exclusió i límits de l’atribució de l’ús de l’habitatge 1. L’autoritat judicial, a instància d’un dels cònjuges, pot excloure l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar en qualsevol dels casos següents: a) Si el cònjuge que seria beneficiari de l’ús per raó de la guarda dels fills té mitjans suficients per [...]

ÚS DE L’HABITATGE FAMILIAR

Atribució o distribució de l’ ús de l'habitatge familiar 1. Els cònjuges poden acordar l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament a un d’ells, a fi de satisfer, en la part que escaigui, els aliments dels fills comuns que convisquin amb el beneficiari de l’ús o la prestació compensatòria d’aquest. També poden [...]

CURA DELS FILLS. PLA PARENTALITAT

Cura dels fills Responsabilitat parental 1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no alteren les responsabilitats que els progenitors tenen envers els fills d’acord amb l’article 236-17.1. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura que sigui possible, s’han d’exercir conjuntament. 2. Els cònjuges, per a determinar [...]

MEDIACIÓ FAMILIAR. SOLUCIÓ DE CONFLICTES

Mediació familiar 1. Els cònjuges, en qualsevol fase del procediment matrimonial i en qualsevol instància, poden sotmetre les discrepàncies a mediació i intentar arribar a un acord total o parcial, excepte en els casos de violència familiar o masclista. 2. L’inici d’un procés de mediació familiar, abans de la interposició de la demanda o en [...]

MODIFICACIÓ DE MESURES SEPARACIÓ

Mesures definitives acordades per l’autoritat judicial 1. Si un cònjuge demana la nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial sense consentiment de l’altre, o si ambdós cònjuges no arriben a un acord sobre el contingut del conveni regulador, l’autoritat judicial ha d’adoptar les mesures definitives pertinents sobre l’exercici de les responsabilitats parentals, incloent-hi [...]

MESURES DEFINITIVES DIVORCI

Mesures definitives Divorci Respecte les proposades per conveni regulador: 1. Si els cònjuges insten de comú acord el divorci, la separació judicial o l’adopció o modificació de mesures reguladores de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, o si ho fa un d’ells amb el consentiment de l’altre, han d’acompanyar l’escrit inicial amb un conveni [...]

MESURES PROVISIONALS A LES SEPARACIONS

Mesures provisionals El cònjuge que pretengui demandar o demandi la separació, el divorci o la nul·litat del matrimoni i el cònjuge demandat, en contestar la demanda, poden sollicitar a l’autoritat judicial que adopti, d’acord amb els procediments que estableix la legislació processal, les mesures provisionals següents: a) La determinació de la manera com els fills [...]

EL RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS

En el règim de comunitat de béns, els guanys obtinguts indistintament per qualsevol dels cònjuges i els béns als quals confereixin aquest caràcter esdevenen comuns. Són béns comuns: a) Els béns als quals els cònjuges confereixin aquest caràcter en el moment de convenir el règim o després. b) Els guanys obtinguts per l’activitat professional o [...]

EL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS

El règim de participació en els guanys 1. El règim econòmic matrimonial de participació en els guanys atribueix a qualsevol dels cònjuges, en el moment en què s’extingeix el règim, el dret a participar en l’increment patrimonial obtingut per l’altre durant el temps que aquest règim hagi estat vigent. 2. Durant el matrimoni, cada cònjuge [...]

LA SÍNDROME D’ALIENACIÓ PARENTAL

La síndrome d’alienació parental és un trastorn que es manifesta per l’important rebuig que mostra un/a menor respecte al seu pare o la seva mare i, a vegades, la família extensa que hi està vinculada, en els casos de separació i divorci, sense que hi hagi negligència, maltractes o abús per part d’aquests que puguin [...]