Actualitat

COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER RAÓ DE TREBALL

Compensació econòmica per raó de treball 1. En el règim de separació de béns, si un cònjuge ha treballat per a la casa substancialment més que l’altre, té dret a una compensació econòmica per aquesta dedicació sempre que en el moment de l’extinció del règim per separació, divorci, nul·litat o mort d’un dels cònjuges o, [...]

INDEMNITZACIÓ PER ACCIDENT

Indemnització per accident : reclamació El nou barem modifica de forma substancial la manera en què s'haurà de reclamar  la indemnitzacio per accident enfront de les asseguradores. Aquesta modificació ve reflectida en la nova redacció de l'article 7 de la Llei sobre responsabilitat civil i segur, que abans portava per títol “Obligacions de l'assegurador” i [...]

ACCIDENT DE TRANSIT DEL MENOR D’EDAT

ACCIDENT DE TRANSIT DEL MENOR D'EDAT Amb el nou barem, la indemnització per accident de transit del menor d'edat varia respecte els criteris anteriors. En l'anterior barem, al no haver aconseguit la majoria d'edat, per a la reclamació de la indemnització calia comptar amb els pares o tutors als qui els li serà lliurada, perquè l'administrin [...]

EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS

El règim de separació de béns El règim econòmic del matrimoni és el conjunt de normes que regulen les relacions econòmiques entre els cònjuges, o entre aquests i terceres persones, durant la unió. En l’ordenament jurídic mana el principi de llibertat d’elecció de règim. Això vol dir que els cònjuges poden decantar-se pel qual desitgin, [...]

CONCURRENCIA DE CULPES EN ACCIDENTS DE TRANSIT

La concurrencia de culpes en accidents de trànsit anteriors a l'1 de gener de 2016 implicava que  en relació amb els danys personals (lesions), s'invertia la càrrega de la prova. No és la víctima la que ha de demostrar la presumpta responsabilitat de l'altre conductor, sinó aquest conductor  el que ha d'acreditar que la responsabilitat [...]

ELS DRETS VIDUALS FAMILIARS

Sota la rúbrica actual de els drets viduals familiars el Codi Civil de Catalunya recull dues manifestacions: el dret al parament de l’habitatge i l’any de viduïtat Dret al parament de l’habitatge La llei atorga al cònjuge sobrevivent, no separat judicialment o de fet la propietat dels béns ordinaris que constitueix l'aixovar de l'habitatge familiar, [...]

EL REGISTRE CIVIL. ADEQUACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

EL REGISTRE CIVIL El projecte de Llei del Registre Civil preveu, com a novetat més destacada, la substitució del tradicional llibre de família per un registre individual per a cada persona, vinculat a un codi personal en el qual s'inscriuran tots els fets que l'afectin des del punt de vista civil. El nou Registre civil [...]

PACTE DE SUPERVIVENCIA

Règim dels béns adquirits amb pacte de supervivencia Els cònjuges o futurs contraents que adquireixin béns conjuntament a títol onerós poden pactar en el mateix títol d’adquisició que, quan qualsevol d’ells mori, el supervivent esdevingui titular únic de la totalitat. Mentre visquin ambdós cònjuges, els béns adquirits amb pacte de supervivència s’han de regir per [...]

RELACIONS ECONOMIQUES ENTRE ELS CONJUGES

Relacions economiques entre els conjuges Règim econòmic del matrimoni El règim econòmic matrimonial és el convingut en capítols que en qualsevol cas hauran de ser atorgats mitjançant la corresponent escriptura pública atorada davant Notari. Si no hi ha pacte o si els capítols matrimonials són ineficaços, el règim econòmic sempre serà el de separació de [...]

DESPESES FAMILIARS. QUINES SON.

Despeses familiars Són despeses familiars les necessàries per al manteniment de la família, d’acord amb els usos i el nivell de vida familiar, especialment les següents: a) Les originades en concepte d’aliments, en el sentit més ampli. b) Les despeses ordinàries de conservació, manteniment i reparació dels habitatges o d’altres béns d’ús de la família. [...]