Actualitat

INTERESSOS DE MORA AMB CARREC A L’ASSEGURADORA

INTERESSOS DE MORA Segons ha vingut entenent la jurisprudència del TS resulta amb claredat que el benefici de l'exempció del recàrrec es fa dependre del compliment de l'obligació de pagament o consignació en termini i, a més, quan siguin danys personals amb durada superior a tres mesos o l'exacte abast dels quals no pot ser [...]

IMPRUDENCIA PUNIBLE. REGULACIO.

IMPRUDENCIA PUNIBLE. REGULACIO LEGAL I CONSEQÜÈNCIES CONCEPTE Sota el terme  imprudencia punible la doctrina ha entès des d'un punt de vista estricte "la infracció d'un deure de cura". I des d'un punt de vista ampli "aquella conducta humana que, per falta de previsió o inobservança d'un deure de cura, produeix un resultat danyós protegit per [...]

LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA EN ELS ACCIDENTS

LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA La culpa exclusiva de la victima a la qual es refereix l'art. 556.3.1 de la LEC és aquella que té lloc quan l'acció o omissió culposa o negligent del perjudicat en un accident de circulació hagi estat la CAUSA ÚNICA del dany el rescabalament del qual es pretén amb [...]

LA FAMILIA. EL DOMICILI FAMILIAR

LA FAMILIA L’heterogeneïat del fet familiar.  Es reconeixen com a membres de la familia, amb els efectes que es determinin legalment, els fills de cadascun dels progenitors que convisquin en el mateix nucli familiar, com a conseqüència de la formació de famílies reconstituïdes. Aquest reconeixement no altera els vincles amb l’altre progenitor. El matrimoni El [...]

LA PROTECCIO DELS MENORS DESEMPARATS

LA PROTECCIO DELS MENORS DESEMPARATS Es consideren desemparats els menors que estan en una situació de fet en la qual els manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de llur personalitat, o que estan sotmesos a maltractaments físics o psíquics o abusos sexuals, sempre que per a llur protecció efectiva calgui aplicar una mesura [...]

COL·LAPSE ALS JUTJATS A CATALUNYA

Col·lapse als Jutjats La realitat dels jutjats i tribunals a Catalunya es posa al descobert en l'Informe sobre l'estat de l'administració de justícia a Catalunya 2016, elaborat per la Càtedra Observatori Social i Econòmic de la Justícia del Consell de l'Advocacia Catalana i la UAB. La primera novetat és que Catalunya va tenir 72 jutges i magistrats [...]

PROTECCIÓ PATRIMONIAL DE LA PERSONA DISCAPACITADA

PROTECCIÓ PATRIMONIAL DE LA PERSONA DISCAPACITADA O DEPENDENT Poden ésser beneficiàries de patrimonis protegits les persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33% o amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%. També ho poden ésser les persones que estan en situació de dependència de grau II o III. Patrimoni protegit El [...]

ACUSACIO PARTICULAR. AVANTATGES D’EXERCIR-LA.

ACUSACIO PARTICULAR. AVANTATGES D'EXERCIR-LA. Acusacio particular. Si ha estat víctima d'un delicte, accident, dany, que considera que mai hauria d'haver-se produït, o d'una conducta negligent per part d'aquelles persones a les quals s'havia confiat a algú important, és realment aconsellable que des del primer moment o com més aviat millor, comparèixer com acusacion particular en [...]

LA GUARDA DE FET. REGULACIÓ

La guarda de fet És guardadora de fet la persona física o jurídica que té cura d’un menor o d’una persona en la qual es dóna una causa d’incapacitació, si no està en potestat parental o tutela o, encara que ho estigui, si els titulars d’aquestes funcions no les exerceixen. Obligació de comunicar la guarda [...]

DEFENSOR JUDICIAL. REGULACIÓ LEGAL

Defensor judicial L’autoritat judicial ha de nomenar un defensor judicial en els casos següents: a) Si hi ha un conflicte d’interessos entre el tutor i el tutelat, o entre el curador i la persona posada en curatela. b) Si ho exigeixen les circumstàncies de la persona que ha d’ésser tutelada, mentre la tutela no es [...]