El règim de participació en els guanys

1. El règim econòmic matrimonial de participació en els guanys atribueix a qualsevol

dels cònjuges, en el moment en què s’extingeix el règim, el dret a participar en

l’increment patrimonial obtingut per l’altre durant el temps que aquest règim hagi estat vigent.

2. Durant el matrimoni, cada cònjuge té la propietat, el gaudi, l’administració i la lliure

disposició dels seus béns, però té el deure d’informar adequadament l’altre de la seva gestió patrimonial.

3. Si no hi ha pacte i no es pot aplicar el que estableix aquesta secció, el règim de

participació en els guanys es regeix per les normes del de separació de béns.

Inventari

L’escriptura pública de constitució del règim de participació en els guanys s’ha

d’acompanyar amb un inventari del patrimoni inicial de cada cònjuge, en el qual

s’han de ressenyar els béns, indicant-ne l’estat material, les càrregues i les obligacions.

Pactes sobre l’abast de la participació en els guanys

1. Els pactes que atribueixin una participació en els guanys diferent de la meitat

de l’increment patrimonial solament són vàlids si s’estableixen amb caràcter recíproc

i igual a favor de qualsevol dels cònjuges.

2. La invalidesa del pacte determina la participació en els guanys en la meitat.

Extinció

1. El règim de participació en els guanys s’extingeix per:

a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació judicial.

b) L’acord dels cònjuges per mitjà del qual estipulen en capítols matrimonials un règim diferent.

2. El règim de participació en els guanys s’extingeix per resolució judicial, a petició

d’un dels cònjuges, si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

a) Separació de fet per un període superior a sis mesos.

b) Incompliment greu o reiterat per l’altre cònjuge del deure d’informar.

c) Gestió patrimonial irregular o supervenció d’alguna circumstància personal o

patrimonial en l’altre cònjuge que comprometi greument els interessos de qui sol·licita l’extinció.

Retroacció dels efectes de l’extinció

Si el règim de participació en els guanys s’extingeix per resolució judicial, els efectes

de l’extinció es retrotreuen al moment de la presentació de la demanda.

A petició d’un dels cònjuges o dels seus causahavents, l’autoritat judicial pot acordar

la retroacció dels efectes de l’extinció a la data en què va cessar la convivència.

La liquidació del règim

Inici de la liquidació

El règim de participació en els guanys, una vegada extingit, s’ha de liquidar per a fixar

el crèdit de participació, establint la diferència entre el patrimoni final i l’inicial de cada cònjuge.

Determinació del patrimonial

1. El patrimoni final de cadascun dels cònjuges comprèn tots els béns que li pertanyin

en el moment de l’extinció del règim en l’estat material en què es trobin, una vegada

deduïdes les càrregues que els afectin i les obligacions, i exclosos els béns comprats

amb pacte de supervivència.

2. Al patrimoni calculat d’acord amb el que estableix l’apartat 1 s’hi ha d’afegir:

a) El valor dels béns dels quals s’hagi disposat a títol gratuït durant la vigència del règim,

d’acord amb l’estat material en què es trobaven en el moment de disposar-ne,

amb l’excepció de les liberalitats d’ús i de les donacions que l’altre cònjuge hagi consentit.

b) El valor dels béns dels quals s’hagi disposat a títol onerós durant la vigència del règim

per a disminuir fraudulentament els guanys, d’acord amb l’estat material en què es

trobaven en el moment d’alienar-los i amb independència del preu que s’hagi fet constar,

i també el valor de les obligacions o dels gravàmens constituïts fraudulentament.

c) El valor dels béns destruïts o deteriorats.

3. El valor dels béns és el que tenen en el moment en què s’extingeix el règim.

En cas de béns alienats, deteriorats o destruïts es pren per valor el que tenien

en el moment en què es van transmetre, deteriorar o perdre.

Determinació del patrimoni inicial

1. El patrimoni inicial de cadascun dels cònjuges comprèn tots els béns que li pertanyien

en el moment de començar el règim, una vegada deduïdes les càrregues que els afectaven

i les obligacions. Si el passiu del patrimoni inicial és superior a l’actiu, s’ha de computar

el valor negatiu, llevat que les parts acordin una altra cosa.

2. Al patrimoni calculat d’acord amb el que estableix l’apartat 1 s’hi ha d’afegir:

a) El valor dels béns adquirits a títol lucratiu durant la vigència del règim, una vegada

deduïdes les càrregues que els afectaven.

b) Les indemnitzacions per danys personals, exclosa la part corresponent al lucre cessant

durant el temps de vigència del règim.

3. El valor dels béns és el que tenen en el moment en què s’extingeix el règim, tenint

en compte l’estat material en què es trobaven a l’inici del règim i, quant als adquirits

a títol gratuït, l’estat material en què es trobaven en el moment d’adquirir-los.

Determinació del crèdit

Si no hi ha pacte, el crèdit de participació es determina d’acord amb les regles següents:

a) Si únicament un dels cònjuges ha obtingut un increment patrimonial, calculat per

la diferència entre el patrimoni final i l’inicial, l’altre o els seus successors tenen dret

a la meitat del valor d’aquest increment.

b) Si ambdós cònjuges han obtingut un increment patrimonial, qui n’hagi obtingut menys,

o els seus successors, tenen dret a la meitat de la diferència entre el valor del seu propi

increment i el de l’altre cònjuge.

c) Si cap dels cònjuges no ha obtingut un increment patrimonial, no hi ha crèditde participació.

Xavier Bonet

Advocat de Girona