Mesures provisionals

El cònjuge que pretengui demandar o demandi la separació, el divorci o la nul·litat

del matrimoni i el cònjuge demandat, en contestar la demanda, poden sollicitar a

l’autoritat judicial que adopti, d’acord amb els procediments que estableix la legislació

processal, les mesures provisionals següents:

a) La determinació de la manera com els fills han de conviure amb els pares i s’han de

relacionar amb aquell d’ambdós amb qui no estiguin convivint.

Excepcionalment, l’autoritat judicial pot encomanar la guarda dels fills als avis,

a altres parents, a personespròximes o, si no n’hi ha, a una institució idònia, a les quals

es poden conferir funcions tutelars amb suspensió de la potestat parental.

b) La manera com s’ha d’exercir la potestat sobre els fills.

c) L’establiment, si escau, del règim de relacions personals dels fills amb els germans

que no convisquin en la mateixa llar.

d) La distribució del deure d’aliments a favor dels fills i, si escau, la fixació d’aliments provisionals

a favor d’un dels cònjuges.

e) La fixació d’aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no tinguin recursos econòmics

propis i convisquin amb algun dels progenitors, tenint en compte el que estableix l’article 237-1.

f) L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament o, alternativament,

l’adopció de mesures que garanteixin les necessitats d’habitatge dels cònjuges i dels fills.

Si s’atribueix l’ús de l’habitatge familiar a un cònjuge, l’autoritat judicial ha de fixar la data

en què l’altre l’ha d’abandonar.

g) El règim de tinença i administració dels béns en comunitat ordinària indivisa i dels que,

per capítols matrimonials o escriptura pública, estiguin especialment afectes a les despeses

familiars i, si el règim és de comunitat, dels béns comuns.

h) Les necessàries per a evitar el desplaçament o la retenció il·lícits dels fills, si n’hi ha el risc.

2. En cas de violència familiar o masclista, l’autoritat judicial competent ha d’adoptar, a més de

les mesures que estableix l’apartat 1, les que estableix la legislació específica.

3. L’autoritat judicial pot acordar les garanties que siguin adequades per a assegurar el compliment

de les mesures provisionals.

4. L’autoritat judicial, en el moment d’acordar les mesures definitives, pot revisar els acords

assolits pels cònjuges respecte al contingut de les mesures provisionals.

5. La sol·licitud de mesures provisionals implica la revocació dels consentiments i poders que

qualsevol dels cònjuges hagi atorgat a favor de l’altre.

Xavier Bonet

Advocat de Girona