Mesures definitives Divorci

Respecte les proposades per conveni regulador:

1. Si els cònjuges insten de comú acord el divorci, la separació judicial o l’adopció o

modificació de mesures reguladores de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni,

o si ho fa un d’ells amb el consentiment de l’altre, han d’acompanyar l’escrit inicial

amb un conveni regulador.

2. Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat, el conveni regulador ha de contenir:

a) Un pla de parentalitat.

b) Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries com

a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els criteris

d’actualització i, si ho han previst, les garanties.

c) Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no convisquin

en el mateix domicili.

3. A més del que estableix l’apartat 2, el conveni regulador també ha de contenir, si escau:

a) La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne la modalitat

de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.

b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.

c) La compensació econòmica per raó de treball.

d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa

4. A més del que estableixen els apartats 2 i 3, en el conveni regulador els cònjuges també

poden acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no tinguin recursos econòmics propis.

Aprovació judicial dels pactes

1. Els pactes adoptats en conveni regulador han d’ésser aprovats per l’autoritat judicial,

llevat dels punts que no siguin conformes amb l’interès dels fills menors.

2. Si denega l’aprovació dels pactes adoptats en conveni regulador, l’autoritat judicial

ha d’indicar els punts que s’han de modificar i ha de fixar el termini per a fer-ho.

Si els cònjuges no formulen una proposta de modificació o aquesta tampoc no és aprovada,

l’autoritat judicial ha d’adoptar la resolució pertinent.

3. La sentència ha d’incorporar els punts del conveni que hagin estat aprovats i la decisió

que correspongui quant als punts no aprovats. També pot contenir les mesures necessàries

per a garantir-ne el compliment efectiu.

Xavier Bonet 

Advocat de Girona