Cura dels fills

Responsabilitat parental

1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no alteren les

responsabilitats que els progenitors tenen envers els fills d’acord amb l’article

236-17.1. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter

compartit i, en la mesura que sigui possible, s’han d’exercir conjuntament.

2. Els cònjuges, per a determinar com s’han d’exercir les responsabilitats parentals,

han de presentar llurs propostes de pla de parentalitat, amb el contingut que

estableix l’article 233-9.

3. L’autoritat judicial, en el moment de decidir sobre les responsabilitats parentals

dels progenitors, ha d’atendre de manera prioritària l’interès del menor.

Pla de parentalitat

1. El pla de parentalitat ha de concretar la manera en què ambdós progenitors

exerceixen les responsabilitats parentals. S’hi han de fer constar els compromisos

que assumeixen respecte a la guarda, la cura i l’educació dels fills.

2. En les propostes de pla de parentalitat hi han de constar els aspectes següents:

a) El lloc o els llocs on viuran els fills habitualment. S’hi han d’incloure regles que

permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.

b) Les tasques de què s’ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les

activitats quotidianes dels fills.

c) La manera com s’han de fer els canvis en la guarda i, si escau, com s’han de repartir

els costos que generin.

d) El règim de relació i de comunicació amb els fills durant els períodes en què un

progenitor no els tingui amb ell.

e) El règim d’estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances

i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a llur família.

f) El tipus d’educació i les activitats extraescolars, formatives i de lleure, si escau.

g) La manera de complir el deure de compartir tota la informació sobre l’educació,

la salut i el benestar dels fills.

h) La manera de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants per als fills.

3. Les propostes de pla de parentalitat poden preveure la possibilitat de recórrer a la

mediació familiar per a resoldre les diferències derivades de l’aplicació del pla, o

la conveniència de modificar-ne el contingut per a adaptar-lo a les necessitats de les

diferents etapes de la vida dels fills.

Xavier Bonet

Advocat de Girona