DOMICILI FAMILIAR. LÍMITS I EXTINCIO

Exclusió i límits de l’atribució de l’ús de l’habitatge

1. L’autoritat judicial, a instància d’un dels cònjuges, pot excloure

l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar en qualsevol dels casos següents:

a) Si el cònjuge que seria beneficiari de l’ús per raó de la guarda dels

fills té mitjans suficients per a cobrir la seva necessitat d’habitatge i la dels fills.

b) Si el cònjuge que hauria de cedir l’ús pot assumir i garantir suficientment el

pagament de les pensions d’aliments dels fills i, si escau, de la prestació compensatòria

de l’altre cònjuge en una quantia que cobreixi a bastament les necessitats d’habitatge d’aquests.

2. Si els cònjuges posseeixen l’habitatge en virtut d’un títol diferent del de propietat,

els efectes de l’atribució judicial del seu ús queden limitats pel que disposi el títol, d’acord

amb la llei. Si els cònjuges detenen l’habitatge familiar per tolerància d’un tercer, els efectes

de l’atribució judicial del seu ús acaben quan aquest en reclama la restitució.

Per a aquest cas, d’acord amb el que estableix l’article 233-7.2, la sentència pot ordenar

l’adequació de les prestacions alimentàries o compensatòries pertinents.

3. En previsió de ruptura matrimonial, hom pot pactar sobre l’atribució o distribució de

l’ús de l’habitatge i sobre les modalitats d’aquest ús. No són eficaços els pactes que perjudiquin

l’interès dels fills, ni tampoc, si no s’han incorporat a un conveni regulador, els que comprometin

les possibilitats d’atendre les necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari de l’ús.

Publicitat del dret d’ús de l’habitatge

El dret d’ús de l’habitatge familiar atribuït al cònjuge es pot inscriure o, si s’ha atribuït com

a mesura provisional, anotar preventivament en el Registre de la Propietat.

Obligacions per raó de l’habitatge

1. En cas d’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge, les obligacions contretes per raó

de la seva adquisició o millora, incloses les assegurances vinculades a aquesta finalitat, s’han de

satisfer d’acord amb el que disposi el títol de constitució.

2. Les despeses ordinàries de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge, incloses

les de comunitat i subministraments, i els tributs i les taxes de meritació anual són a càrrec

del cònjuge beneficiari del dret d’ús.

Domicili familiar. Extinció del dret d’ús

1. El dret d’ús s’extingeix per les causes pactades entre els cònjuges i, si es va atribuir per raó

de la guarda dels fills, per l’acabament de la guarda.

2. El dret d’ús, si es va atribuir amb caràcter temporal per raó de la necessitat del cònjuge,

s’extingeix per les causes següents:

a) Per millora de la situació econòmica del cònjuge beneficiari de l’ús o per empitjorament

de la situació econòmica de l’altre cònjuge, si això ho justifica.

b) Per matrimoni o per convivència marital del cònjuge beneficiari de l’ús amb una altra persona.

c) Per la mort del cònjuge beneficiari de l’ús.

d) Pel venciment del termini pel qual es va establir o, si s’escau, de la seva pròrroga.

3. Una vegada extingit el dret d’ús, el cònjuge que és titular de l’habitatge en pot recuperar

la possessió en execució de la sentència que hagi acordat el dret d’ús o de la resolució ferma

sobre la durada o l’extinció d’aquest dret, i pot sol·licitar, si escau, la cancel·lació registral del dret d’ús.

Actes dispositius sobre l’habitatge subjecte a dret d’ús

El propietari o titular de drets reals sobre l’habitatge familiar en pot disposar sense el consentiment

del cònjuge que en tingui l’ús i sense autorització judicial, sens perjudici del dret d’ús.

Xavier Bonet

Advocat de Girona