L’Audiència Provincial de Girona acorda malgrat l’oposició de la companyia VIDACAIXA la cancel·lació d’un préstec hipotecari per mort del prestatari en base a l’aplicació d’una assegurança de vida col·lectiva, havent-se de satisfer tots els imports derivats d’aquella hipoteca.

En els casos de reclamacions per assegurances de vida, és molt habitual que les asseguradores excloguin de la cobertura indemnitzatòria les pòlisses de l’assegurança de vida basant-se en els Articles 10 i 89 de la Llei de contracte d’assegurança (en endavant LCS) per considerar que existeix dol o culpa greu de l’assegurat per no haver informat de patologies prèvies en el qüestionari de salut; el que denominen com “preexistències”.

Davant aquesta resposta de l’asseguradora ens hem de preguntar si hi ha dos elements principals: 1) Existència de qüestionari de salut relacionat entorn de la manera de presentació del mateix; i 2) Valoració d’existència de dol o culpa greu de l’assegurat en les respostes realitzades davant aquest qüestionari que se li presenta.

En relació al primer dels elements assenyalats cal definir que els efectes de la manca de presentació del qüestionari de salut per part de la companyia d’assegurances són clars i conclouen per no tenir-la per presentada i, per tant, es dóna plena executivitat la pòlissa atorgant-se la indemnització pactada en pòlissa a favor del beneficiari de la mateixa o bé a favor de l’assegurat segons sigui la prestació.

Cal recordar que la pràctica tan estesa en l’època del Boom immobiliari de vendre assegurances de vida per Agents Bancaris en funcions del d’Assegurances, vinculant-los als préstecs hipotecaris, està sent valorada majoritàriament pels jutjats i tribunals com a falta de presentació del qüestionari; i, per tant, davant la falta de qüestionari de salut no podrà apreciar-se les al·legacions de les entitats d’existència de “preexistència” o de “mala fe de l’assegurat” (art. 10.3 i 89 LCS)

 

ASSEGURANÇA DE VIDA. HIPOTECA