La Sentència de la Audiència Provincial de Girona condemna a un metge per raó de les lesions del pacient, assistit per l’Advocat Xavier Bonet, per no haver informat al mateix dels possibles danys de la intervenció quirúrgica, amb un diagnòstic postoperatori que es va fer tard i de manera incorrecta, considerant que va existir una clara negligencia medica en la seva actuació. La sentencia arriba a la conclusió que l’obligació del metge va més enllà de l’específica intervenció quirúrgica i el condemna a pagar una important indemnització per considerar que hauria d’haver informat el client dels riscos de la intervenció per què aquest pogués decidir si la volia realitzar.

El pacient té dret a conèixer tota la informació obtinguda respecte a la seva salut i a disposar, en termes comprensibles per a ell, d’informació verídica i adequada referent a la seva salut i al procés assistencial, inclosos el diagnòstic, el risc/els beneficis, les conseqüències del tractament i del no tractament, les possibles alternatives a aquest tractament i, sempre que sigui possible, el pronòstic. Malgrat això, s’ha de respectar la voluntat d’una persona de no ser informada, si així ho vol.

La informació se li donarà en un llenguatge que estigui al seu abast, ateses les seves característiques personals, culturals, lingüístiques, educacionals, etc. Alhora, es facilitarà que entengui la informació, perquè li aporti els elements de judici suficients per prendre les decisions que calgui, en tot allò que l’afecti.

Els professionals sanitaris han de demanar als seus pacients a qui volen que es doni informació. S’ha d’informar les persones que hi estan vinculades, en la mesura que el pacient ho permeti, expressament o tàcitament.

En el cas de menors o malalts no competents per entendre la informació, se’ls informarà d’acord amb el seu grau de comprensió, així com als representants, familiars o persones vinculades.

NEGLIGENCIA MEDICA